گزارش کارآموزی کامپیوتر در مخابرات و آشنایی با شبکه GSM و WLL

این گزارش کارآموزی بصورت Word و قابل ویرایش همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : گزارش کارآموزی کامپیوتر در مخابرات و آشنایی با شبکه GSM و WLL

مخابرات درواقع مبادله اخبار و اطلاعات و تصویر و دیتا توسط علائم قراردادی وسمعی وبصری والکتریکی ازمحلی به محل بعدی می باشد. ایرانیان نخستین مللی بودند که از چندهزار سال قبل ازمخابرات تلگرافی بااستفاده از دودوشعله درسال۱۱۰۱قبل ازهجرت درتصرف آتن جهت ارسا ل اخبارازآن استفاده شد.
تلگراف وموس : درسال ۱۸۴۴اولین ارتباط تلگرافی بین واشنگتن وبا لتیموبه وسیله جریان الکتریکی درسیم مخابره شد.درایران این کاردرسال۱۲۳۸صورت گرفت. در سال۱۲۵۵علی خان فخرالدوله نخستین وزیرانتخاب شد و باعث شد تا خطوط تلگرافی درایران گسترش یابدکه مهمترین آنها خط ارتباطی آلمان-روسیه-ایران-هندبوده است.
پیدایش تلفن:مخترع تلفن الکساندرگراهام بل بودکه درسال۱۸۷۶درشهربوستون مرکز تلفن ۲۱مشترکه راه اندازی کرد. اولین باردرایران بین سالهای ۶۵ -۱۲۶۴شمسی ارتباط تلفنی بین راه آهن تهران- ری انجام شد. درگرگان درسال۱۳۴۴مخابرات گرگان با۲۰۰۰شماره به صورت خودکارF6 نصب شد.درحالیکه قبل ازآن به صورت هندلی بود. درآبان۱۳۵۲به مناسبت تاج گذاری شاهSTD (مرکزبین شهری خودکار)بین شیراز- تهران-اصفهان راه اندازی شد. درسال ۱۳۷۴با توجه به گسترش فعالیت های مخابراتی وتوسعه روزافزون صنعت مخابرات درکشوروپیروی ازسیاست تمرکززدایی دراجرای ماده ۷ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران تشکیل شرکتهای مخابرات استانی پیشنهاد شد ودرتاریخ ۱/۱۱/۷۴باتصویب اساسنامه شرکتهای مخابرات استانها درکمسیون مشترک اموراداری وامورپست وتلگراف و تلفن ونیرودرمجلس شورای اسلامی این هد ف محقق و در تاریخ۱۱/۱۱/۷۴توسط مقام ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شد. مخابرات درتوسعه جامعه نقش بسیارمهمی دارد.میزان سرمایه گذاری درامرمخابرات درکشورهای مختلف متفاوت است وبستگی به سایر خدمات ازجمله حمل ونقل ودیگر صنایع دارد.مسائل زیادی ازجمله محدودیت های سیاسی واقتصادی درتوسعه شبکه های مخابراتی تاثیربسزایی دارد.باتوجه به اینکه طرحهای توسعه اقتصادی کشورهای مختلف یکسان نیست.لذا طرح های توسعه مخابراتی آنها نیزبا هم متفاوت است.
عموما شبکه های مخابرات برسه بخش عمومی وخصوصی وویژه تقسیم می شوند :۱) شبکه های عمومی مانند شبکه های عمومی تلفنی یا شبکه های دیتا و شبکه های موبایل و…که تمام مشترکین به آنها دسترسی دارد.۲) شبکه های خصوصی مانند شبکه های نیروی انتظامی یا شبکه های تلفنی شرکت نفت و…که فقط مشترکین این نوع شبکه ها به آن دسترسی دارند.البته این نوع شبکه ها می توانند به شبکه های عمومی متصل شوند.۳) شبکه های ویژه که وظایف خاصی را برعهده دارند ومشترکین به آنها دسترسی ندارند مانند شبکه های مدیریت.
با توجه به افزا یش روزبه روزارتباطات لذا ازاین نظردرزمینه های اقتصادی و آموزشی و فرهنگی و نظامی روز به روز افزایش می یابد. الف) نظامی: نقش ارتباطات در تحقیقات فضایی وامنیت دفاعی وکامپیوتری بسیار فراوان است.ب) فرهنگی: القای فرهنگ توسط وسائل ارتباط جمعی ورادیووتلویزیون وماهواره ونیزتفاهم ووحدت افراد جامعه وعکس آن می تواند دربرداشته باشد.ج) اقتصادی: جهش اقتصادی وتجارت وامکان ارتباطات درزمان کوتاه واستفاده از فناوری مخابرات اهمیت فراوانی دارد. د) آموزشی: القای مسائل آموزشی توسط رادیو وتلویزیون درپیشرفت دانش.
ارسال یا مخابره اخبارطی دو مرحله انجام می گیرد:الف) مرحله تولید یا اطلاعات: هر موج اطلاعات جهت ارسال از یک نقطه به نقطه ای دیگر احتیاج به سیستم های مخابراتی داردکه بتواندجریان وجهت یا…رابه واضحی تبدیل ودرطرف دیگر عکس آن راانجام دهد. ب) مرحله انتقال خبریا انتقال: انتقال جریان وپالسهای الکتریکی پس ازعمل به وسیله سیمهایی ازیک نقطه به نقطه ای دیگررامرحله انتقال گویند که به روش های بدون سیم یا رادیوئی و انتقال سیمی انجام می شود.در محیط انتقال رادیوئی ازسیستمهای مایکرویووآنتنهای مخابراتی و ماهواره ای استفاده می شود.ولی درشبکه سیمی ازکابلهای مسی یا فولادی وفیبرنوری و کابلهای کواکسیال وموج برهای فلزی استفاده می شود.
محصولات تولیدی: شامل data وmobile وwll وfix وbackbone (زیرساخت)می باشد. ارائه خدمات فنی-مهندسی و ارتباطی و فناوری اطلاعات نظیر تلفن ثابت ، تلفن سیار ، فاکس ، دیتا و اینترنت و سایر خطوط ویژه نظیر Hotline و Lessline و خطوط مایکرویو که علاوه بر کار انتقال تلفن راه دور را بر عهده دارد جهت انتقال سیگنالهای تلویزیونی صدا و سیما نیز کاربرد دارد و علاوه بر این ایجاد بستر ارتباطی برای تجارت الکترونیک ، دولت الکترونیک ، دهکده الکترونیک و خطوط ارتباطی بین بانکها و سایر شرکت های دولتی و خصوصی و … را عهده دار می باشد.
شرح مختصری از فرایند تولید خدماتی: بین چندین شرکت مناقصه انجام می شود.شرکتی که در مناقصه برنده می شود جنس ازآن خریداری می شود.توسعه ومهندسی آن را نصب وراه اندازی می کند.سپس آزمایش تحویل می شود وبه نگهداری تحویل داده می شود ونگهداری خدمات را به مردم ارائه می دهد.
سوئیچ مخابراتی چیست؟ دستگاهی است که کارمسیریابی ومسیردهی راانجام می دهد ووظیفه ثبت charging وارائه سرویس های مختلف اعم از انتظار مکالمه –نمایشگر شماره تلفن و…به عهده سوئیچ می باشد. سوئیچ های تلفن ثابت ازدونوع آنالوگ و دیجیتال می باشد که سرویس های ذکرشده درسوئیچهای دیجیتال قابل ارائه می باشد.
وقتی شماره گیری می کنیم سوئیچ شماره های گرفته شده راتجزیه و تحلیل می کند ومسیرآن راتشخیص می دهد.مثلا اینکه شماره گرفته شده داخل شهری است یا بین شهری یا بین المللی است و مسیررابه مرکز بعدی که هر کدام وظیفه خاصی به عهده دارند راواگذار می کند.
مرکزتلفن یا مرکزسوئیچ: سوئیچ درزبان انگلیسی به معنای قطع و وصل کردن می باشد.این کلمه درصنایع مختلف ازجمله خودرو سازی و راه آهن و…کاربرد دارد.کارسوئیچ درمخابرات راه یابی و بسترسازی است.این کار قبلا توسط اپراتورانجام می شد و محل کاراپراتور دراداره یا office می بود.پس ازاختراع سوئیچ توسط استروجرواژه exchange جایگزین office شد. درسال ۱۸۸۹آلمون استروجربا مطالعه حرکات دست تلفنچی ها وسیله ای ساخت تا همان کارتلفنچی ها را بطورخودکارانجام دهد.اوهمان سال ایده خودرابه ثبت رساندو درسال۱۸۹۲موفق شد تاازنخستین سوئیچ خودکارجهانی بهره برداری کند.به این ترتیب نخستین نسل سوئیچهای مداری که به نام سوئیچهای استروجرمعروف میباشند به بهره برداری رسید . باراه اندازی نخستین سوئیچ خودکارمراکز تلفن به اصطلاح انگلیسی زبانان هم عصراستروجر(( بدون تلفنچی )) نام گرفت ودرعوض مهندسین مخابرات وتکنسین ها دیگرنه برای برقراری ارتباط بلکه به منظورتعمیرونگه داری جای آنها راگرفتند. درزبان فارسی کلمه مرکزبه جای سوئیچ center , xchange , office مورداستفاده قرارگرفت.معمولا برای مراکزشهری xchange وبرای مراکزبین شهری وبین المللی center اطلاق می شود.
شرکت مخابرات یک شرکت خدماتی است که متولی امر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور می باشد که زیر ساخت های لازم برای ارتباطات کشور را فراهم می کند. شرکت مخابرات استان گلستان به عنوان یکی از شرکت های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از دو زیر شاخه بزرگ مالی- اداری و فنی- مهندسی تشکیل شده است .
دانلود گزارش کار آموزی کامپیوتر شرکت مخابرات استان گلستان آشنایی با شبکه GSM و WLL کارآموزی در شرکت مخابرات گزارش کارآموزی کامپیوتر در مخابرات گزارش کارورزی مخابرات گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در مخابرات و آشنایی با شبکه GSM و WLL

فهرست مطالب

فصل اول : آشنایی با مکان کارآموزی ۱
آشنایی با مخابرات وتاریخچه آن ۲
تاریخچه شرکت مخابرات استان گلستان ۴
ساختار شرکت مخابرات استان ۴
محصولات تولیدی ۶
فرآیند تولیدی خدماتی ۶
فصل دوم: ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز ۷
اداره نگهداری و پشتیبانی فنی wllوسیستمهای access 8
آشنایی با سوئیچ ۹
سوئیچ مخابراتی چیست ۹
انواع سوئیچ مخابراتی از بدو تاسیس ۱۱
تاریخچه و مروری در روند تکامل تدریجی سوئیچهای ۱۱
مروری برتکامل تدریجی سوئیچهای مخابرات بسته ای ۱۳
سوئیچهای نرم افزاری ۱۵
نقطه پایانی سوئیچهای سخت افزاری ۱۶
آشنایی با موبایل ۱۷
ارتباط رادیویی سیار ۱۷
تاریخچه مخابرات سیار۱۷
تاریخ وقایع مهم در امر مخابرات سیار ۱۷
سیستم های سیار در جهان ۱۸
سلول ۱۹
انواع آنتنها ۱۹
نسبت C/I در سیستمهای سلولی۱۹
شبکه GSM20
ساختار جغرافیایی شبکه ۲۱
ناحیه تحت پوشش شبکه ۲۲
کانالها ۲۳
روشن شدن واحد سیار ۲۸
تقاضای ثبت نام ۲۸
فراخوانی ۲۸
تقاضا برای برقراری مکالمه ۲۸
بررسی ساختار شبکه GSM29
موقعیت رشته کامپیوتر در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی کامپیوتر در مرکز wll 31
آشنایی با WLL GSM 32
چارت سازمانی مرکز WLL36
فلوچارت وظایف پرسنل نگهداری WLL 37
شرح انجام کار ۳۸
شرح وظایف پرسنل کشیک BSS 39
شرح وظایف پرسنل کشیک NSS39
بررسی عملکرد سیستم ۴۴
تهیه گزارشات ترافیکی ۴۵
امور جاری ۴۶
امورآینده ۴۶
تکنیک هایی که توسط رشته کامپیوتر در واحد صنعتی(مرکز wll) به کار می رود: ۴۷
فصل سوم : آزمون آموخته ها ، نتایج و پیشنهادات ۴۸
نتیجه گیری ۴۹
فرم گزارش پیشرفت کار آموزی یک ۵۰
فرم گزارش پیشرفت کار آموزی دو ۵۱
فرم گزارش پیشرفت کار آموزی سه ۵۲

دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر در مخابرات و آشنایی با شبکه GSM و WLL

کارآموزی های مشابه :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *